Γραφή и Κήρυγμα. Въведение в литературната история на светите Евангелия.


Събев, Павлин (2017) Γραφή и Κήρυγμα. Въведение в литературната история на светите Евангелия. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 344 с. ISBN 978-619-208-101-0. COBISS.BG-ID 1280463588.WorldCat OCLC Number: 1035339608 Harvard College Library. HOLLIS number 990150698380203941


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  17953
 Павлин Събев

1. Цитиране в: Стойчев, Т. Въведение в Свещеното Писание на Новия Завет. Шумен: Университетско издателство „Константин Преславски”, 2018. ISBN 978-619-201-234-2. COBISS.BG-ID 1285615076, с. 22, бел. 30.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/