ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ PROCESSES FOR DESIGN AND CREATION OF INTERACTIVE WORKS IN THE VISUAL ARTS


Косев, Светослав (2015) ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ PROCESSES FOR DESIGN AND CREATION OF INTERACTIVE WORKS IN THE VISUAL ARTS ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството, Велико Търново, 20-21 ноември 2015, Велико Търново, ISBN 978-619-208-103-4, с. 14 - 25


 С навлизане на новите компютърни технологии и изкуствения интелект се създават и нови направления във визуалните изкуства. Една нова посока е създаването на високотехнологични интерактивни творби на базата на компютърни изчисления в реално време. Целта на това изследване е да се проследят процесите при тяхното проектиране и изграждане. Описани са технически и програмни средства необходими за реализацията на интерактивни творби. Всичко това се прави, като се съобразяваме с изискванията крайният продукт да е с предварително търсените естетически качества. Описания проект е реализиран на базата на сензора на Microsoft Xbox360 – Kinect и софтуерната среда Processing. The adoption of the new computer technologies and the artificial intelligence causes new directions in the visual arts. A new direction is the creating of high technology interactive works on the base of computer calculations in real time. The purpose of this research is to examine the processes of their projecting and constructing. Technical and program media necessary for the realization of the interactive works are described here. The research is made by taking into consideration of the requirements concerning the aesthetic quality of the end product. The described project is realized on the base of the sensor of Microsoft Xbox360 – Kinect and the software media Processing.
  Статия
 Интерактивно изкуство, интерактивни произведения, визуалните изкуства, Kinect, Processing, Interactive art, interactive works, Visual arts


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  17952
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/