МУЛТИМЕДИЯТА, КАТО ФОРМА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИЗКУСТВОТО И ТЕХНОЛОГИЯТА MULTIMEDIA AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN ART AND TECHNOLOGY


Косев, Светослав (2015) МУЛТИМЕДИЯТА, КАТО ФОРМА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИЗКУСТВОТО И ТЕХНОЛОГИЯТА MULTIMEDIA AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN ART AND TECHNOLOGY ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството, Велико Търново, 20-21 ноември 2015, Велико Търново, ISBN 978-619-208-103-4, с. 339 - 349


 В този доклад се разглежда връзката между отделните изкуства в съчетание с точните науки като математиката. В тази връзка е включено и изследване на функцията на програмен код, като неделима част от художествено произведение. Разгледани са понятия като: мултимедия, интермедия, интерарт и интеракция в различните аспекти на тяхната употреба в отделните видове изкуства като поезия, музика, визуални изкуства. Направен е извод по отношение статуса на програмния код, в ролята му на „хибриден“ елемент във визуално произведение с естетически качества. This article explores the relationship between distinctive arts combined with science like mathematics. In this connection it includes a study of the function of the program code, as an integral part of the artwork. Discusses concepts such as multimedia, intermedia, Interart and interaction in various aspects of their use in different art forms such as poetry, music, visual arts. Here is made an inference regarding the status of the code in its role of "hybrid" element in the visual work with aesthetic qualities.
  Статия
 мултимедия, интермедия, интерарт, интеракция, програмен код, естетика, интерактивна арт инсталация, multimedia, intermedia, Interart, interaction, program code, aesthetics, interactive art installation


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  17951
 Светослав Косев

1. Теофилов К. "АКТИВИЗИРАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V И VI КЛАС ЧРЕЗ ДИГИТАЛНА ОБРАБОТКА НА ФОТОГРАФСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО", Дисертационен труд, Шуменски университет

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/