Алексиева, Милена, Стоян Денев. Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания. В. Търново: „Ай анд Би“. 2015, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3; COBISS.BG-ID 1279884772


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания. В. Търново: „Ай анд Би“. 2015, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3; COBISS.BG-ID 1279884772 В. Търново: „Ай анд Би“, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3; COBISS.BG-ID 1279884772


 Възможностите на спорта и физическата рекреация за всички хора с увреждания се явява като много важно средст¬во за подобряване качеството на живот, предоставяне на възможности за приятни преживявания и удовлет¬ворение, което допринася за тяхната рехабилитация и интеграция в обществото и включва спорта във всички свои форми. Проблемите на специалното обучение са пред¬мет на дейността на Европейската агенция за развитие на специалното образование. Организацията разглежда физическото образование и спорт като съставна и неде¬лима част от образователния процес. Чрез физическото възпитание и спорт се допълва основното специално образование за деца и подрастващи с увреждания. Секторът „Спорт за хора с увреждания” е с нарастващи социални функции. В страните от Европейския съюз той се характеризира с широк диапазон от специализирани средства, способи и форми за осигуряването на една ефективна коригираща и поддържаща рехабилитация, активен отдих, осмисляне на свободното време и пълноценна реализация в обществения живот. За съжаление в България е необходимо да бъдат положени още много усилия в тази насока. В този аспект е разработеното „Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания“. Освен прегледа на Европейската политика в областта на спорта за хора с увреждания, на законодателната уредба в Република България, в книгата се дефинира терминът адаптирана физическа активност, предлага се класификация на основните категории хора с ментални увреждания, представя се възможност за интеграция и социализация със средствата на футболната игра. Изцяло практическа насоченост имат разделите: 8. Дивизиониране. Дивизиониране във футбола. 9. Официални правила по обединен футбол. 10. Техника на футболната игра. 11. Подготвителна и заключителна част на тренировката. 12. Игрите в обучението по футбол за деца и младежи с ментални увреждания. 13. Годишен план за тренировки по футбол. Предвид факта, че тренировъчната и състезателната дейности с деца и младежи с ментални увреждания се водят от свободно наети специалисти, без контрол на тяхната квалификация, компетенции и опит, „Ръководството“ би могло да би улеснила работата на много млади спортни специалисти и учители, които работят в сферата на физическото възпитание и които искат да се усъвършенстват като повишат нивото на своята професионална компетентност.
  Учебник / Учебно помагало
 футбол, специални образователни потребности


Здравеопазване и спорт Обществено здраве
Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Public Health
Health care and sport Sports

 Издадено
  17950
 Милена Алексиева

4. на стр. 203 в Денев, Ст. Футболът като фактор за социализация при деца и младежи със специални възможности. сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 202 - 209, ISSN: 1314-2275; COBISS.BG-ID 1247245284

5. на стр. 260 в Денев, Ст. Резултати от практико-приложни тестове по футбол при деца и младежи със СОП. сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 259 - 268, ISSN: 1314-2275; COBISS.BG-ID 1247245284

3. на стр. 533 в: Денев, Ст., М. Алексиева. Проучване мнението на спортни специалисти относно приложението на игрови подход по футбол при деца и младежи със СОП. // МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“

2. Денев, Стоян. Аз преподавам футбол. (Учебник) В. Търново, "Ай анд Би" ISBN 978-619-7281-36-1 с. 60

1. Ст. Беломъжева-Димитрова, Д. Дончева. Относно дисциплината "Физическо възпитание и спорт" при деца със СОП. -В: Спорт и наука, 2016, бр. 2, ISSN 1310-3393 с. 107

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/