Алексиева, Милена, Стоян Денев. Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания. В. Търново: „Ай анд Би“. 2015, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3; COBISS.BG-ID 1279884772


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания. В. Търново: „Ай анд Би“. 2015, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3; COBISS.BG-ID 1279884772 В. Търново: „Ай анд Би“, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3; COBISS.BG-ID 1279884772


 Възможностите на спорта и физическата рекреация за всички хора с увреждания се явява като много важно средст¬во за подобряване качеството на живот, предоставяне на възможности за приятни преживявания и удовлет¬ворение, което допринася за тяхната рехабилитация и интеграция в обществото и включва спорта във всички свои форми. Проблемите на специалното обучение са пред¬мет на дейността на Европейската агенция за развитие на специалното образование. Организацията разглежда физическото образование и спорт като съставна и неде¬лима част от образователния процес. Чрез физическото възпитание и спорт се допълва основното специално образование за деца и подрастващи с увреждания. Секторът „Спорт за хора с увреждания” е с нарастващи социални функции. В страните от Европейския съюз той се характеризира с широк диапазон от специализирани средства, способи и форми за осигуряването на една ефективна коригираща и поддържаща рехабилитация, активен отдих, осмисляне на свободното време и пълноценна реализация в обществения живот. За съжаление в България е необходимо да бъдат положени още много усилия в тази насока. В този аспект е разработеното „Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания“. Освен прегледа на Европейската политика в областта на спорта за хора с увреждания, на законодателната уредба в Република България, в книгата се дефинира терминът адаптирана физическа активност, предлага се класификация на основните категории хора с ментални увреждания, представя се възможност за интеграция и социализация със средствата на футболната игра. Изцяло практическа насоченост имат разделите: 8. Дивизиониране. Дивизиониране във футбола. 9. Официални правила по обединен футбол. 10. Техника на футболната игра. 11. Подготвителна и заключителна част на тренировката. 12. Игрите в обучението по футбол за деца и младежи с ментални увреждания. 13. Годишен план за тренировки по футбол. Предвид факта, че тренировъчната и състезателната дейности с деца и младежи с ментални увреждания се водят от свободно наети специалисти, без контрол на тяхната квалификация, компетенции и опит, „Ръководството“ би могло да би улеснила работата на много млади спортни специалисти и учители, които работят в сферата на физическото възпитание и които искат да се усъвършенстват като повишат нивото на своята професионална компетентност.
  Учебник / Учебно помагало
 футбол, специални образователни потребности


Здравеопазване и спорт Обществено здраве
Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Public Health
Health care and sport Sports

 Издадено
  17950
 Милена Алексиева

2. Денев, Стоян. Аз преподавам футбол. (Учебник) В. Търново, "Ай анд Би" ISBN 978-619-7281-36-1 с. 60

1. Ст. Беломъжева-Димитрова, Д. Дончева. Относно дисциплината "Физическо възпитание и спорт" при деца със СОП. -В: Спорт и наука, 2016, бр. 2, ISSN 1310-3393 с. 107

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/