Конакчиева, П. Учителите за методите на педагогическо взаимодействие при ориентиране на детето в света. - Педагогически алманах. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1-2, с. 94-105. ISBN 1310-358X УДК 371.315 COBISS.BG-ID 1176249828


Караиванова, Петя (2002) Конакчиева, П. Учителите за методите на педагогическо взаимодействие при ориентиране на детето в света. - Педагогически алманах. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1-2, с. 94-105. ISBN 1310-358X УДК 371.315 COBISS.BG-ID 1176249828 Педагогически алманах, ВТ, кн. 1 – 2.Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1-2, с. 94-105. ISBN 1310-358X УДК 371.315 COBISS.BG-ID 1176249828


 В изложението са представят резултати от проведено изследване, насочено към проучване становището на предучилищните педагози за функциите на предметно-оперативните и практико-изпробващи методи при ориентиране на детето в природната и социална среда.
  Статия
 предметно-оперативните и практико-изпробващи методи
 Издадено
  1795
 Петя Караиванова

1. Миновска, Ек. В статията Педагогическото взаимодействие на младия и новоназначенучител в детската градина и подготвителната група в училище. – В сб. „50 години великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 978-619-208-001-3, позоваване на с. 94

2. Цитирано в: Миновска, Ек. Педагогическото взаимодействие на младия и новоназначенучител в детската градина и подготвителната група в училище. В сб. „50 години великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: Университетско издателство, 2015, с. 87 – 94. ISBN 978-619-208-001-3, УДК 378.4.096:37(497.216)(091)(063.034) COBISS.BG-ID 1274917860 Пълнотекстово цитиране на с. 91.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/