Алексиева, Милена. Варианти за оптимизиране изявите на подрастващи играчи по баскетбол. Педагогически алманах, 2012, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240120036


Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Варианти за оптимизиране изявите на подрастващи играчи по баскетбол. Педагогически алманах, 2012, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240120036 Педагогически алманах, 2012, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X


 Тесните професионални знания не са достатъчни за успешното практикуване на треньорската професия. Необходими са и солидни познания по психология, педагогика, социология, по-точно на онези техни аспекти, които са приложими в спортната практика. За успех в треньорската професия не се разчита единствено на знанията или на работата (тренировката). Семинари, конференции, консултации за спортни педагози се организират и провеждат всяка година, но твърде рядко в тях се разглеждат проблеми, свързани с работата с подрастващи и млади играчи по баскетбол. С тази студия се прави опит чрез наблюдение поведението на младите играчи в официален или контролен мач, да се подскажат идеи на спортните педагози за начини за определяне на баскетболните проблеми, както и да се дефинират важните елементи от описанието им и предприемайки адекватни действия за тяхното отстраняване, да се подскажат варианти за подобряване както на индивидуалните изяви на всеки един състезател, така и на отбора като цяло. Поставени са въпроси, на които спортните педагози да търсят отговор, когато формулират баскетболния проблем и които са важни елементи от описанието му. Даването на правилен отговор на всеки един от тях и предприемане на действия в посока на тяхното решаване води до подобряване изявите на младите баскетболисти.
  Студия
 баскетбол, треньор, изява на млади играчи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17945
 Милена Алексиева

9. на стр. 60 в: Borukova, M. (2020). Comparative analysis of the anthropometric characteristics, physical preparedness and technical skills of 14-year-old basketball players – boys and girls. JOURNAL of Applied Sports Sciences 01/2020. DOI: 10.37393/JASS.2020.01.4

6. Борукова,Мариана, Явор Аспарухов. (2019). ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ТРЕНЬОРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ ПЛАНИРАНЕТО НА ГОДИШНАТА СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА МЛАДИ ИГРАЧИ. Педагогически алманах 2019, бр. 1 с. 98

7. на с. 83 в Borukova, M. (2019). FACTOR STRUCTURE AND MAJOR FACTORS OF PHYSICAL ABILITY OF 13-14-YEAR-OLD PUPILS. JOURNAL of Applied Sports Sciences 01/2019

8. на стр. 597 в: Аспарухов, Я., М. Борукова. (2019) Анализ и оценка на нивото на физическа дееспособност на ученици от СУ, гр. Стара Загора. МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“

3. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 с. 24

4. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 с. 19

5. Денев, Стоян (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 с. 22

1. Mariana Borukova, Management and Control of Sports Preparation of 14-15-Year-Old Female Basketball Players Key words: basketball, growing up basketball players, optimization, educational and training process , Journal of Applied Sports Sciences, 2017, Vol.2, pp. 19-30 ISSN 2534-9597 (Print), ISSN 2535-0145 (Online)

2. Мариана Борукова. Въздействие на учебно-тренировъчните занимания по баскетбол върху физическото развитие и двигателните способности на ученици. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317; COBISS.BG-ID 1281978852 стр. 55-60

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/