Алексиева, Милена. Варианти за оптимизиране изявите на подрастващи играчи по баскетбол. Педагогически алманах, 2012, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240120036


Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Варианти за оптимизиране изявите на подрастващи играчи по баскетбол. Педагогически алманах, 2012, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240120036 Педагогически алманах, 2012, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X


 Тесните професионални знания не са достатъчни за успешното практикуване на треньорската професия. Необходими са и солидни познания по психология, педагогика, социология, по-точно на онези техни аспекти, които са приложими в спортната практика. За успех в треньорската професия не се разчита единствено на знанията или на работата (тренировката). Семинари, конференции, консултации за спортни педагози се организират и провеждат всяка година, но твърде рядко в тях се разглеждат проблеми, свързани с работата с подрастващи и млади играчи по баскетбол. С тази студия се прави опит чрез наблюдение поведението на младите играчи в официален или контролен мач, да се подскажат идеи на спортните педагози за начини за определяне на баскетболните проблеми, както и да се дефинират важните елементи от описанието им и предприемайки адекватни действия за тяхното отстраняване, да се подскажат варианти за подобряване както на индивидуалните изяви на всеки един състезател, така и на отбора като цяло. Поставени са въпроси, на които спортните педагози да търсят отговор, когато формулират баскетболния проблем и които са важни елементи от описанието му. Даването на правилен отговор на всеки един от тях и предприемане на действия в посока на тяхното решаване води до подобряване изявите на младите баскетболисти.
  Студия
 баскетбол, треньор, изява на млади играчи
 Издадено
  17945
 Милена Алексиева

6. Борукова,Мариана, Явор Аспарухов. (2019). ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ТРЕНЬОРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ ПЛАНИРАНЕТО НА ГОДИШНАТА СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА МЛАДИ ИГРАЧИ. Педагогически алманах 2019, бр. 1 с. 98

3. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 с. 24

4. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 с. 19

5. Денев, Стоян (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 с. 22

1. Mariana Borukova, Management and Control of Sports Preparation of 14-15-Year-Old Female Basketball Players Key words: basketball, growing up basketball players, optimization, educational and training process , Journal of Applied Sports Sciences, 2017, Vol.2, pp. 19-30 ISSN 2534-9597 (Print), ISSN 2535-0145 (Online)

2. Мариана Борукова. Въздействие на учебно-тренировъчните занимания по баскетбол върху физическото развитие и двигателните способности на ученици. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317; COBISS.BG-ID 1281978852 стр. 55-60

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/