Предпоставки за възникването на социалната педагогика в Русия


Кутева-Цветкова, Венка (2013) Предпоставки за възникването на социалната педагогика в Русия Педагогически алманах, № 1, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 179 – 193. ISSN 1310-358X


 Студията представя историческите и педагогическите предпоставки за развитието на социалната педагогика в Русия. Откроени са приносите на К. Д. Ушински, Л. Н. Толстой, Д. И. Менделеев, Н. Ф. Бунаков, Н. В. Щелгунов и др. за развитието на социалнопедагогическото познание в Русия.
  Статия
 
 Издадено
  17919
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/