Социалнопедагогически идеи във възгледите на българските педагози през ХХ век.


Кутева-Цветкова, Венка (2014) Социалнопедагогически идеи във възгледите на българските педагози през ХХ век. Национален военен университет "В. Левски"- 2014, В. Търново, с. 211-216. ISSN 1314-1937


 В статията се изследват съциалнопедагогически идеи във възгледите на български педагози от ХХ век
  Статия
 
 Издадено
  17912
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/