Качества на директора на СОУ Колева, Лидия.Педагогически алманах,В.Търново, УИ ,,Св.Св.Кирил и Методий",ISSN 1310-358X, 2012, кн.1


Колева, Лидия (2012) Качества на директора на СОУ Колева, Лидия.Педагогически алманах,В.Търново, УИ ,,Св.Св.Кирил и Методий",ISSN 1310-358X, 2012, кн.1


 
  Статия
 
 Издадено
  17905
 Лидия Колева

1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОРТФОЛИО СИЛВИЯ И. ТОДОРОВА, с59,Международна научна конференция Педагогическото образование - традиции и съвременност, ISSN 2534-9317,COBISS.BG-ID 1288420836

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/