Международни политики за закрила на децата в риск – традиции и практики


Златкова-Дончева, Катерина (2016) Международни политики за закрила на децата в риск – традиции и практики Сб. от Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност», Велико Търново, 18 – 19 ноември 2016 г., Ред. К. Р. Христова-Коцева. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2016, с. 54 – 66, ISSN: 2534-9317


 Настоящият доклад представя актуален преглед на действащите политики и практики за закрила и социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск в международен план. Направен е анализ и е проучена законодателната рамка и научни концепции в САЩ, Германия, Русия, Белгия, Великобритания, Чехия, Полша, Словакия, Европейския съюз, паралелно с политиките в това отношение на национално равнище. Изборът на тези държави цели проследяване на тенденциите в страни от Западна Европа, Източна и Централна Европа, САЩ и Русия, което да даде една по-цялостна и обобщена картина на тази проблематика в световен мащаб. The current discourse presents a contemporary overview of international policies and practices for protection and social support of children at risk. The survey analyzes researched legislation framework and scientific concepts in USA, Germany, Russian Federation, Belgium, United kingdom of Great Britain, Check Republic, Poland, Slovakia, Europe Union parallel to Bulgarian policies of child protection. The choose of these countries aims to trace the child protection tendencies in Western, Eastern and Central Europe as well as United States of America and Russia, which would give more comprehensive and summarized picture of these issues globally.
  Доклад
 деца в риск, социалнопедагогическа подкрепа, политики за закрила на децата, система за закрила на детето, международни политики за закрила на детето, children at risk, social and pedagogical support, child protection policies, child protection system, international child protection policies
 Издадено
  17902
 Катерина Златкова-Дончева

1. Георгиев, Георги. Децата в конфликт със закона, като съвременна рискова група. Сб. от Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност», Велико Търново, 18 – 19 ноември 2016 г., Ред. К. Р. Христова-Коцева. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2016, с. 54 – 66, ISSN: 2534-9317

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/