Португалия. Дъхът на Лузитания. (Авторска част - с. 5-46).


Дерменджиев, Атанас (2000) Португалия. Дъхът на Лузитания. (Авторска част - с. 5-46). -В. Търново: Faber, 95 с.ISBN 954-9541-50-9


 Книгата включва историко-географски очерци за страната, написани вследствие и на преки впечатления на авторите.
  Книга
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  179
 Атанас Дерменджиев

24. Попов, Н. Геополитически аспекти на колонизирането на Бразилия (1500-1825). -В: Латинска Америка. Перспектива, общество, икономика. Под ред. П. Стоянов и В. Симеонова. С., УИ "Св. Климент Охридски", с. 142-160. ISBN 978-954-07-4452-0 Цит. на с. 159.

22. Димитров, Слави. Възникване, развитие и особености на лузо-испанската граница. -В: Епохи, № 1, XXIV, MMXVI, 2016, с. 61-70, ISSN 1310-2141 Цит. на с. 62; 68.

23. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3 COBISS.BG-ID 1274628580 Цит. на с. 17; 436.

21. Страхилова, С. Основни туристически ресурси на португалоговорещите страни.- В: Географски науки и образование, Шумен, УИ "Еп. К. Преславски", с. 271-273, 2015. ISBN 978-619-201-105-5 Цит. на с. 273.

19. Георгиев, Лъчезар. На брега на Лисабон, 2014. Изд. АН-ДИ, София, 2014, с. 241. ISBN 978-954-92709-5-2.COCISS.BG-ID 1265789156 Цит. на с. 184.

20. Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа, Унив. издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014., с. 420. ISBN: 978-954-524-980-8. COBISS.BG-ID 126398436 Цит. на с. 384.

18. Георгиев, Лъчезар. Лисабонски силуети, -В: Издател, т. 15, бр. 1, 2013, с. 1-13, ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID 1120963556 Цит. на с. 8; 11; 13.

15. Георгиев, Лъчезар. Лисабонски силуети. -В: Издател, т. 14, бр. 2, 2012, с. 27-37, ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID 1261997540 Цит. на с. 35; 37.

16. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. Урокът по география. В. Търново, 2012, 280 с. ISBN 978-954-524-870-2 COBISS.BG-ID 1248827108 Цит. на с. 276.

17. Дойков, Мартин, Слави Димитров. Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България. . –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2012, с. 508-518, ISBN 978-954-524-844-3 COBISS.BG-ID 1267158500 Цит. на с. 510; 518.

13. Попов, Н. Политико-географски особености на лузофонските държави. –В: Геополитика, 2010, №3. ISSN 1312-4579

14. Попов, Н. Политическа география на португалската колониална империя. С., Асконти-Издат, 2010, 183 с. ISBN 978-954-383-033-6 Цит. на с. 178.

10. Попов, Н. Политико-географски особености на португалската експанзия в Океана. –В: Геополитика, 2009, №3. ISSN 1312-4579

11. Попов, Н. Политико-географски особености на португалската търговска и военно-морска експанзия в Далечния Изток. -В: Геополитика, № 3, 2009. ISSN 1312-4579

12. Попов, Н. Същност и особености на португалската колониална империя, дисертация,№ 33555 / 20.08.2009

9. Русев, М. Обществена география, С., 2008. ISBN 978-954-28-0255-6 Цит. на с. 587.

3. Димитров, С. Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия, дисертация, 2007. №32220 / 02.04.2008

4. Димитров, Слави Еврорегион Галисия – Северна Португалия в контекста на европейската интеграция -В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Ред. С. Дерменджиева, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 203- 214. ISBN 978-954-524-586-2. Цит. на с. 208; 214.

5. Попов, Н. Историко-географски и геополитически особености на Португалската колониална империя. Год. На СУ „Климент Охридски”, кн.2 - География, том 100. ISSN 0324-2579

6. Попов, Н. Колониалната геополитика и геостратегия на Португалия. –В: Геополитика, 2007, № 5. с. 170-181. ISSN 1312-4579 Цит. на с. 180.

7. Попов, Н. Португалската колониална империя - геополитически анализ -В: Понеделник, № 11-12, 2007.

8. Попов, Н. Специфика и особености на колониалната политика и геостратегия на Португалия. -В: Геополитика, № 5, 2007. ISSN 1312-4579

2. Дончев, Д., М. Пенерлиев. География на туристическата инфраструктура. Шумен, УИ” Епископ Константин Преславски”, 2006, 166 с. ISBN 954-577-329-4 COBISS.BG-ID 1046201316 Цит. на с. 164.

1. Великов, В. , Е. Димитров,М. Стоянова. Туристически ресурси на света. Шумен, УИ „Константин Преславски” [В. Търново : Фабер], 2005, 356 с. ISBN 954-577-301-4 COBISS.BG-ID 1044163812 Цит. на с. 353.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/