Португалия. Дъхът на Лузитания. (Авторска част - с. 5-46).


Дерменджиев, Атанас (2000) Португалия. Дъхът на Лузитания. (Авторска част - с. 5-46). -В. Търново: Faber, 95 с.ISBN 954-9541-50-9 COBISS.BG-ID 1290572516


 Книгата включва историко-географски очерци за страната, написани вследствие и на преки впечатления на авторите.
  Книга
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  179
 Атанас Дерменджиев

25. Попов, Н. Причини и предпоставки за превръщането на Португалия в колониална империя. с. 360-379. -: Пространство. Общество. Икономика. Том 1. Ред. П. Стоянов, Ив. Стаменков, К. Цветков. С., Изд. Атласи, 20019, 393 с. ISBN 978-619-238-085-4. Цит. на с. 379.

24. Попов, Н. Геополитически аспекти на колонизирането на Бразилия (1500-1825). -В: Латинска Америка. Перспектива, общество, икономика. Под ред. П. Стоянов и В. Симеонова. С., УИ "Св. Климент Охридски", с. 142-160. ISBN 978-954-07-4452-0 Цит. на с. 159.

22. Димитров, Слави. Възникване, развитие и особености на лузо-испанската граница. -В: Епохи, № 1, XXIV, MMXVI, 2016, с. 61-70, ISSN 1310-2141 Цит. на с. 62; 68.

23. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3 COBISS.BG-ID 1274628580 Цит. на с. 17; 436.

21. Страхилова, С. Основни туристически ресурси на португалоговорещите страни.- В: Географски науки и образование, Шумен, УИ "Еп. К. Преславски", с. 271-273, 2015. ISBN 978-619-201-105-5 COBISS.BG-ID - 1277322724 Цит. на с. 273.

19. Георгиев, Лъчезар. На брега на Лисабон, 2014. Изд. АН-ДИ, София, 2014, с. 241. ISBN 978-954-92709-5-2.COCISS.BG-ID 1265789156 Цит. на с. 184.

20. Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа, Унив. издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014., с. 420. ISBN: 978-954-524-980-8. COBISS.BG-ID 126398436 Цит. на с. 384.

18. Георгиев, Лъчезар. Лисабонски силуети, -В: Издател, т. 15, бр. 1, 2013, с. 1-13, ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID 1120963556 Цит. на с. 8; 11; 13.

15. Георгиев, Лъчезар. Лисабонски силуети. -В: Издател, т. 14, бр. 2, 2012, с. 27-37, ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID 1261997540 Цит. на с. 35; 37.

16. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. Урокът по география. В. Търново, 2012, 280 с. ISBN 978-954-524-870-2 COBISS.BG-ID 1248827108 Цит. на с. 276.

17. Дойков, Мартин, Слави Димитров. Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България. . –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2012, с. 508-518, ISBN 978-954-524-844-3 COBISS.BG-ID 1267158500 Цит. на с. 510; 518.

13. Попов, Н. Политико-географски особености на лузофонските държави. –В: Геополитика, 2010, №3. ISSN 1312-4579

14. Попов, Н. Политическа география на португалската колониална империя. С., Асконти-Издат, 2010, 183 с. ISBN 978-954-383-033-6 COBISS.BG-ID - 1232660708 Цит. на с. 178.

10. Попов, Н. Политико-географски особености на португалската експанзия в Океана. –В: Геополитика, 2009, №3. ISSN 1312-4579

11. Попов, Н. Политико-географски особености на португалската търговска и военно-морска експанзия в Далечния Изток. -В: Геополитика, № 3, 2009. ISSN 1312-4579

12. Попов, Н. Същност и особености на португалската колониална империя, дисертация,№ 33555 / 20.08.2009

9. Русев, М. Обществена география, С., 2008. ISBN 978-954-28-0255-6 COBISS.BG-ID 1290578148 Цит. на с. 587.

3. Димитров, С. Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия, дисертация, 2007. №32220 / 02.04.2008

4. Димитров, Слави Еврорегион Галисия – Северна Португалия в контекста на европейската интеграция -В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Ред. С. Дерменджиева, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 203- 214. ISBN 978-954-524-586-2. Цит. на с. 208; 214.

5. Попов, Н. Историко-географски и геополитически особености на Португалската колониална империя. Год. На СУ „Климент Охридски”, кн.2 - География, том 100. ISSN 0324-2579

6. Попов, Н. Колониалната геополитика и геостратегия на Португалия. –В: Геополитика, 2007, № 5. с. 170-181. ISSN 1312-4579 Цит. на с. 180.

7. Попов, Н. Португалската колониална империя - геополитически анализ -В: Понеделник, № 11-12, 2007.

8. Попов, Н. Специфика и особености на колониалната политика и геостратегия на Португалия. -В: Геополитика, № 5, 2007. ISSN 1312-4579

2. Дончев, Д., М. Пенерлиев. География на туристическата инфраструктура. Шумен, УИ” Епископ Константин Преславски”, 2006, 166 с. ISBN 954-577-329-4 COBISS.BG-ID 1046201316 Цит. на с. 164.

1. Великов, В. , Е. Димитров,М. Стоянова. Туристически ресурси на света. Шумен, УИ „Константин Преславски” [В. Търново : Фабер], 2005, 356 с. ISBN 954-577-301-4 COBISS.BG-ID 1044163812 Цит. на с. 353.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/