Родителите-партньори на училището. Практически идеи за привличенето на родителите роми като партньори на училището


Димитрова, Дияна (2012) Родителите-партньори на училището. Практически идеи за привличенето на родителите роми като партньори на училището Сп. Педагогика, кн.2, Vol 84, стр. 317-326


 В статията се описват практически идеи за привличане на родителите роми като партньори на училището
  Статия
 начално училище
 Издадено
  17894
 Дияна Димитрова

2. Тодорова, С. (2019) Някои техники използвани при формиращото оценяване./ Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен 17-18 април, стр. 114

1. Тодорова, С. (2019) Форми на сътрудничество между училището и семейството/ Сб. доклади от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 17-18. 11. 2017, стр. 184

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/