Ромският фолклор в началното училище - възможност за интеркултурен диалог


Димитрова, Дияна (2012) Ромският фолклор в началното училище - възможност за интеркултурен диалог Сбрник с доклади от Национална конференция на Национално етнопедагогическо сдружение "Проф. д-р Ив. Шишманов", ISBN-978-619-90037, стр. 208-214


 Представят се възможностите на рамския фолклор за осъществяване на интеркултурен диалог в обучението на учениците и при общуването с родителите
  Доклад
 интеркултурен диалог, ромски фолклор
 Издадено
  17886
 Дияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/