Формиране на комуникативни умения у 7-11-годишните деца от ромски етнически произход чрез ИКТ в обучението


Димитрова, Дияна (2012) Формиране на комуникативни умения у 7-11-годишните деца от ромски етнически произход чрез ИКТ в обучението Сборник с доклади от трета международна научно-практическа конференция в Русенски университет "А.Кънчев", ISBN 978-954-712-577-3, стр. 36-38


 В публикацията са представени разнообразни ИКТ средства и тяхното приложение в обучението на 7-11- годишните ученици за формиране на комуникативни умения
  Доклад
 комуникативни умения, ИКТ средства
 Издадено
  17885
 Дияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/