Модерността в държавното управление на Балканите /XIX–XX в. / Последната конституция – за Босна и Херцеговина в 1910 г


Йовевска, Мариана (1999) Модерността в държавното управление на Балканите /XIX–XX в. / Последната конституция – за Босна и Херцеговина в 1910 г Голямата промяна. Проблеми и постижения на модернизацията в Европа през XIX в.”, ИК Витал, Велико Търново, 1999, с. 144-167 ISBN 954-8259-47-8


 
  Статия
 
 
  17866
 Мариана Йовевска

1. в дисертационния труд на Георги Цанев Цачев за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ на тема "Конституиране на Босна и Херцеговина 1995-2005 г.", Велико Търново 2016, с. 18.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/