Критерии за избор на учебници, София: Сиела, 2003, 120 с. ISBN 954-649-620-0. COBISS.BG-ID - 1227447524


Савова, Жулиета (2003) Критерии за избор на учебници, София: Сиела, 2003, 120 с. ISBN 954-649-620-0. COBISS.BG-ID - 1227447524 София : Сиела


 Книгата е насочена към всички учители и експерти в областта на оценяване на учебници. Представя работещи международни оценителски практики. Предлага полезна професионална рефлексия върху практиките за оценяване.
  Монография
 оценяване, учебници, оценителски процедури и практики


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  17857
 Жулиета Савова

6. Рашева-Мерджанова, Яна. Синергетическо направление в българската педагогика - от систематиката до спецификата. сп. Педагогика, 87.5 (2015): 661-677. COBISS.BG-ID - 1273697508

5. Рашева-Мерджанова, Я. Базови методически подходи за трансверсални компетентности. Просто 6+. - София : УИ „Св. Климент Охридски”, 2014, с. 199. ISBN - 978-954-07-3496-5 COBISS.BG-ID - 1265470180

4. Стефановa, П. Учебният процес и „Чужд език“ в началното училище. Традиции и иновации в началното образование” // Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Ст. Здравкова. - София : УИ “Св. Климент Охридски“, 2013, с. 353. ISBN - 978-954-07-3634-1 COBISS.BG-ID - 1261278692

3. Рашева-Мерджанова, Яна. Експертната компетентност на учителя в комплексната експертиза на училищния учебник. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, София : УИ „Св. Климент Охридски”, Т. 103, 2012, с. 5-31. ISSN 0861-8291. COBISS.BG-ID - 1258669284. Достъпно на: https://www.uni-sofia.bg/var/ezwebin_site/storage/original/application/053cb686ccc4e601985af279a1c195a0.pdf#page#5

2. Рашева-Мерджанова, Яна. Методики и инструментариум за комплексна експертиза на училищния учебник. - В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, София : УИ „Св. Климент Охридски”, Т. 104, 2011, с. 5-41. ISSN 0861-8291. COBISS.BG-ID - 1247162084

1. Тоцева, Янка, Наталия Витанова. Някои проблеми при оценяването, одобряването и избора на учебници в началното училище. - В: Научни трудове на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Т. 1, 2010, с.59-66, ISSN 1313-4310. Достъпно на: http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/dobrich/trudove/MS_PNUO_T1_2010.pdf#page=59

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/