Фразеологичната семантика и културно-дискурсивното пространство - възможности на корпусното изследване. – В: Лексикографията в началото на XXI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология. Състав. Д. Благоева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 301-313.


Петрова, Анастасия (2016) Фразеологичната семантика и културно-дискурсивното пространство - възможности на корпусното изследване. – В: Лексикографията в началото на XXI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология. Състав. Д. Благоева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 301-313. ISBN 978-954-322-875-1, COBISS.BG-ID - 1554429652


 The article focused on the observations related to the semantics of the phrasal sign and the mentality (conscious or subconscious elementary meanings). It is an attempt to prove that the real parameters of similarity and difference between units can be defined in a study of corpus of data by the application of a cognitive´culturological approach.
  Статия
 somatic phraseology, phraseological units, linguistic picture of the world.


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  17822
 Анастасия Петрова

1. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/794 (iReteslaw – online repository of texts in the field of Slavic studies. The repository was established at the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences with the organisational support of The Slavic Foundation.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/