Музикално-педагогическите умения на бъдещите начални учители


Марчева, Пенка (2017) Музикално-педагогическите умения на бъдещите начални учители Педагогика,2017, 89 (3) с.403-410,ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), COBISS.BG-ID 1286542564


 В статията са представени резултатите от теоретично и практико- приложно изследване за спецификата на музикално-педагогическите умения на бъдещите начални учители. В теоретичната част на статията са представени някои научни възгледи за същността на музикално-педагогическата компетентност. В практически аспект е предложен модел, включващ умения, които са в основата на нейната същност, който е апробиран в музикално-педагогическото обучение на бъдещите начални учители.
  Статия
 портфолио, оценяване, музикално-педагогически умения, студентите - бъдещи начални учители.
 Издадено
  17800
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/