Стопанска география на континентите. (Авторска част - Азия, Латинска Америка)


Дерменджиев, Атанас (1999) Стопанска география на континентите. (Авторска част - Азия, Латинска Америка) -Русе: Парнас, 1999, 254 с. ISBN 954 – 8560 – 36 – 4 COBISS.BG-ID 1033430244


 Университетски учебник по регионална география.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  178
 Атанас Дерменджиев

2. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. Урокът по география, УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2012, 280 с. ISBN 978-954-524-870-2 COBISS.BG-ID 1248827108 Цит. на с. 112; 272.

1. Матеев, И. Източна Азия. Икономика и политика., Изд. Фабер, В. Търново, 2009, 355 с. ISBN 978-954-400-016-5 COBISS.BG-ID 1229790948 Цит. на с. 41; 346.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/