Функционално възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани фрактури на лакътната става.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Функционално възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани фрактури на лакътната става. Велико Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 216.


 Продължителността на възстановителния процес, рисковете от усложнения, нетрудоспособността и невъзможността за самообслужване след фрактури на лакътната става подчертават значимостта на лечебните мероприятия след тази патология. Кинезитерапията играе важна роля в цялостния процес на възстановяване след фрактури в областта на лакътната става. Оптимизирането на функционалното възстановяване при тази патология налага внедряване на нови, по-ефективни средства и методи на кинезитерапия. Целта на дисертационния труд е да се разработи и апробира методика за функционално изследване и възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани вътреставни фрактури на лакътя. Материал и методика Проучването обхваща общо 59 пациенти с вътреставни фрактури на лакътната става, които са лекувани консервативно, чрез гипсова имобилизация. След снемането на гипсовата превръзка пациентите се насочват от лекуващия травматолог за провеждане на кинезитерапия. За целите на проучването са формирани две групи: експериментална и контролна. При експерименталната група се прилага експериментална методика за функционално изследване и възстановяване, която акцентира върху приложението на мануалномобилизационни средства, мускулно-инхибиторни техники, пасивни движения, активноасистирани и активни упражнения за лакътната става, в съответствие с моментните функционални ограничения. При контролната група се прилага рутинна кинезитерапевтична методика, базирана на проучените специализирани литературни източници и практически ръководства, както и съобразена с резултатите от дискусията във фокусна група, проведена със специалисти в областта на рехабилитацията и кинезитерапията за общоприетата практика при възстановяването на лакътната става след вътреставни фрактури. Резултати и анализ Резултатите са обработени статистически и е приложен вариационен, сравнителен и корелационен анализ. Собствената методика на кинезитерапия води до статистически значимо по-добро повлияване при всички изследвани показатели, в сравнение с традиционната методика на кинезитерапия. В края на първия месец от приложението на кинезитерапия при експерименталнбата група се достига функционален обем на движение, а в края на третия месец се достигат 98 точки от максимален брой 100 по скалата на Mayo (2000) за комплексна оценка на функцията на лакътната става. Големият процент отлични и добри функционални резултати при експерименталната група болни, при тази травматична увреда, потвърждава правилния избор на средства за функционално възстановяване и ефективността на собствената методика на кинезитерапия.
  Дисертация
 Лакътна става, фрактури, функционално възстановяване, кинезитерапия.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17796
 Стефания Беломъжева-Димитрова

2. Ангелова, П. Изследване ефективността на кинезитерапевтична програма за възстановяване и профилактика на спортния травматизъм при атлети с увреждания. Дисертационен труд, Велико Търново, 2016

1. Мандикова, В. Жанров подход в обучението по акордеон на студенти от педагогическите специалности. Дисертационен труд, Велико Търново, 2015.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/