Щрихи към учебното дело във Велико Търново до Освобождението


Кутева-Цветкова, Венка (2015) Щрихи към учебното дело във Велико Търново до Освобождението Астарта, Пловдив. ISBN 978–954–350–210-3.


 Появата и развитието на учебното дело в Търново до Освобождението на България (1878 г.) се явява цел на това изследване. Реализирането на целта е свързано с разрешаването на следните основни задачи: 1. Да се открият, систематизират и проследят първите училища за момчета и момичета в гр. Търново в периода на Възраждането до 1878 г. 2. Да се анализира учебното съдържание и организацията на обучение в тези училища. 3. Да се открият и дадат кратки сведения за учителите, работили в тези училища, както и на спомоществователи и просветни дейци от града. Обект на изследването се явяват архивни материали, допис¬ки и съобщения в периодичния печат, книги, посветени на раз¬глеждания въпрос, училищни документи, дневници и учебни указания. Предмет на изследването са дейностите, свързани с организацията и съдържанието на обучението в Търново преди Освобождението. Изследването има историко-педагогически характер. При анализа са използвани главно историческият и логичес¬ките подходи. Като специфични методи за историко-педагогически из¬следвания са приложени описателният и историко-педагогическият анализ.
  Монография
 
 Издадено
  17795
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/