Педагогическото образование във Великотърновската Алма Матер, Пленарен доклад, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, ВТ, изд. Фабер, 2010, стр. 13-18, ISBN 978-954-400-422-4


Легкоступ, Пламен (2010) Педагогическото образование във Великотърновската Алма Матер, Пленарен доклад, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, ВТ, изд. Фабер, 2010, стр. 13-18, ISBN 978-954-400-422-4 Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, В.Търново, 2010, ISBN 978-954-400-422-4


 Разгледани са етапите в развитието на педагогическото образование във Великотърновския университет, Пленарен доклад от научна конференция „25 години педагогически факултет”
  Доклад
 педагогическо образование, Великотърновския университет
 Издадено
  17793
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/