Финансиране на държавните висши училища – състояние и перспективи, Сборник от научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” - 10-11.12.2010 г., ВТ, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 59-70, ISBN 978-954-524-807-8; COBISS.BG-ID 1239171300


Легкоступ, Пламен (2011) Финансиране на държавните висши училища – състояние и перспективи, Сборник от научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” - 10-11.12.2010 г., ВТ, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 59-70, ISBN 978-954-524-807-8; COBISS.BG-ID 1239171300 Научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” 10-11.12.2010 г., Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 978-954-524-807-8


 В рамките на научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” са разгледани някои проблеми на финансирането на държавните висши училища, неговото състояние и перспективи
  Доклад
 финансиране, държавни висши училища, състояние, перспективи
 Издадено
  17791
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/