Ролята на изобразителното изкуство при възприемането на художествената литература от децата от предучилищна възраст (съавтор), Ниш, Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 75-79, ISBN: 978-86-82695-92-9.


Легкоступ, Пламен (2011) Ролята на изобразителното изкуство при възприемането на художествената литература от децата от предучилищна възраст (съавтор), Ниш, Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 75-79, ISBN: 978-86-82695-92-9. Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељском факултету у Врању. В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 153 - 163. ISBN: 978-86-82695-92-9.


 Разгледани са възможностите и ролята на изобразителното изкуство за възприемането на художествената литература от децата от предучилищна възраст
  Статия
 изобразителното изкуство, възприемане, художествената литература, предучилищна възраст
 Издадено
  17790
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/