Сложните думи в житието на Ромил Видински от Григорий Доброписец - Сб. Търновска книжовна школа. Осми международен симпозиум под надслов "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа". Велико Търново, 14-15 октомври 2004 г. Отг. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, т. 8, с. 383-396. ISBN 954 524 339 2(Т8); COBISS.BG-ID 1230459876


Карамфилова, Петя (2007) Сложните думи в житието на Ромил Видински от Григорий Доброписец - Сб. Търновска книжовна школа. Осми международен симпозиум под надслов "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа". Велико Търново, 14-15 октомври 2004 г. Отг. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, т. 8, с. 383-396. ISBN 954 524 339 2(Т8); COBISS.BG-ID 1230459876 Търновска книжовна школа. Т. VIII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, с. 383-396. ISBN 954 524 339 2(Т8); COBISS.BG-ID 1230459876


 
  Доклад
 
 Издадено
  17786
 Петя Карамфилова

4. Илиева, Т. Г. "За серафимите" на Йоан Златоуст от книга "Маргарит" в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми). Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". В. Търново, 2016 (с. 256)

5. Илиева, Т. Г. "За серафимите" на Йоан Златоуст от книга "Маргарит" в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми). Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". В. Търново, 2016 (с. 260)

2. Димитров, Камен. Сложните думи в среднобългарския превод на словата срещу аномеите от св. Йоан Златоуст. - Търновска книжовна школа. т. 10. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015. (с. 509)

3. Досева, Ценка. Сложни думи в Новгородските минеи и в българската книжовна традиция. - Търновска книжовна школа. т. 10. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015. (с. 377).

1. Карачорова, И. Сложните думи в съчиненията на Патриарх Евтимий. – Във: Търновска книжовна школа. Т. IX. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2011. ISBN 978-954-339-2 (Т9) (с. 211).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/