Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в езика на Евтимиевите следовници. - Сб. Търновска книжовна школа. Седми международен симпозиум под надслов "Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа", Велико Търново, 8-10 октомври 1999 г. Гл. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 7, с.363-372. ISBN 954-524-339-2 (Т7) COBISS.BG-ID 1039827940


Карамфилова, Петя (2002) Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в езика на Евтимиевите следовници. - Сб. Търновска книжовна школа. Седми международен симпозиум под надслов "Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа", Велико Търново, 8-10 октомври 1999 г. Гл. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 7, с.363-372. ISBN 954-524-339-2 (Т7) COBISS.BG-ID 1039827940 Търновска книжовна школа. Т. VII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2002, с.363-372.ISBN 954-524-339-2 (Т7) COBISS.BG-ID 1039827940


 
  Доклад
 
 Издадено
  17784
 Петя Карамфилова

1. Илиева, Т. Г. "За серафимите" на Йоан Златоуст от книга "Маргарит" в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми). Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". В. Търново, 2016 (с. 132).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/