Модел за обучение на устно диалогично етикетно общуване


Мандева, Марианна (2002) Модел за обучение на устно диалогично етикетно общуване Начално образование, бр. 4/5


 Представя се апробиран модел за обучение на устно диалогично етикетно общуване в 1-4 клас.
  
 Обучение; устно диалогично етикетно общуване; образователен модел
 
  1778
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/