Избори и реформи през 1962-1975. сп. Епохи, 2013, кн. 2., с. 159-180.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).


Галунов, Тодор (2013) Избори и реформи през 1962-1975. сп. Епохи, 2013, кн. 2., с. 159-180.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). сп. Епохи, 2013, кн. 2., с. 159-180.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).


 Разглеждат се изборните практики в България в годините на социализма. Акцентира се на политическото безвремие и липсата на плурализъм.
  Статия
 избори, мажоритарна, представителство, партия, мнозинство.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  17758
 Тодор Галунов

1. Млъзев, Ив. Политико-правни аспекти на императивния и свободни мандати. Кризата на политическото представителство. Сб. Дни на науката 2014, В. Търново, 2014, с. 336-345, ISSN - 1314.. На с. 338 цитира с. 159.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/