Инструментариум за измерване компетентността на второкласниците за устно диалогично етикетно общуване


Мандева, Марианна (2001) Инструментариум за измерване компетентността на второкласниците за устно диалогично етикетно общуване Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2


 Представя се апробиран инструментариум за измерване компетентността на второкласниците за устно диалогично етикетно общуване.
  
 Инструментариум; измерване; етикетна компетентност; второкласници; диагностика
 
  1774
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/