Пресемантизации на простотата в "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и "Бай Ганьо" на Алеко Константинов (междутекстов анализ)


Галунова, Калина (2014) Пресемантизации на простотата в "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и "Бай Ганьо" на Алеко Константинов (междутекстов анализ) Войцева, О. А. (отг. ред.) Слов'янський збiрник, випуск 18, Чернiвцi „Букрек“ , Одеса, 2014, сс. 257-267, ISBN 978-966-399-637-0


 Статията разглежда промяната в семантичната структура и аксиологическата стойност на понятието за „простотата“ на българския народ в две емблематични за българската култура творби – „История славянобългарска“ на идеолога на Българското национално възраждане Паисий Хилендарски и „Бай Ганьо. Разкази за един съвременен българин“ на Алеко Константинов – произведение, което стои в самия край на предмодерната литературна епоха. Междутекстовият анализ показва, че двете произведения влизат в диалог помежду си, като Паисиевата „История...“ претълкува и така неутрализира обидните конотации, съдържащи се в определението „прост“, прикачено към етнонима „българин“, а Алековата книга ги връща, като прибавя и нови елементи в семaнтиката на прилагателното. Така творбата подрива възрожденската идеология, като унищожава аксиологическия приоритет на „простия народ“, поддържан от идеолозите на националното Възраждане. Тя се оказва един деструктивен акт в българската култура, който реанимира срама от родното и връща българина в пред-паисиевската епоха на самоподценяването и преклонението пред чуждото.
  Статия
 простота, родно, „История славянобългарска“, „Бай Ганьо“, Паисий Хилендарски, Алеко Константинов, Възраждане, Следосвобожденска епоха
 Издадено
  17738
 Калина Галунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/