Другата психология Volkerpsychologie.


Йонкова, Красимира (2005) Другата психология Volkerpsychologie. Велико Търново: Фабер, 2005, 380 с. ISBN 954-775-397-5 COBISS.BG-ID 1043780836


 Трудът е плод на 10-годишни изследователски проучвания, като само аспектът, свързан с митовете и генезиса на религиозното има отношение към темата на дисертационния ми труд. Представена е народопсихологичната визия за феномените на езика, религията, изкуството, обичаите, правото и държавата. Преследваната цел бе да се разчете в оригинал и да се извърши комплексен анализ на мащабната народопсихологична теория на "бащата на психологията", изложена върху хилядите страници на многотомния му труд "Volkerpsychologie". Идеята е, да се положи началото на познаването, разбирането, преосмислянето и реабилитацията на Вундт като социокултурен психолог, с произтичащите от това следствия за методологията на социалнопсихологичното познание - особено във връзка с развиващите се междуетнически, религиозни и междунационални конфликти и кризи.
  Книга
 народопсихология, автономна наука, език, митове, религия, изкуство, обичаи, право, държава
 Издадено
  17723
 Красимира Йонкова

10. Манолов, Манол. Автодискриминацията. Велико Търново: "ИВИС", 2019, 198 с. ISBN 978-619-205-112-9, цит. на с. 114; 115;118

7. Георгиев, Л. Критическата психология на българската история. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, 598 с. ISBN 978 - 954 - 07 - 4520 - 6, цит. на с. 37.

8. Манолов, М. Интеракционни модели за редуциране на социалната изолация на нестандартни групи. Дисертация, 2018, 203 с., цит. на с. 37; 38; 39; 42.

9. Стоянов, И., Манолов, М. Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 202с. ISBN 978 - 619 - 208 - 151 - 5, цит. на с. 121; с. 122; с. 123; с. 125. COBISS.BG-ID 1285541860

5. Бяндов, Г.,К. Йонкова. Религиозното съзнание днес. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...". Велико Търново, 15 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 130 - 141. ISBN 978-619-208-105-8, цит. на с. 131.

6. Георгиев, Л. За Критическата психология изобщо. - В: Творческите предизвикателства на Критическата психология. Ред. Л. Георгиев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, с. 9 - 49. ISBN 978 - 954 - 07- 4323 - 3, цит. на с.11. COBISS.BG-ID 1283760868

4. Бяндов, Г. Конструктът "религиозна интелигентност" между социалната актуалност и изследователската трудност.- В: Библиотека "Диоген" Психологията в условията на социални промени. Ред. П. Бургов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 177 - 190. ISBN 978-619-208-084-6, цит. на с. 185; с. 190. COBISS.BG-ID 1279816932

3. Георгиев, Л. Жизненият път и биографията на личността пред срещата със смъртта (интерпретацията на Критическата психология).- В: Другите в биографията на личността. Ред. Д. Градев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2015, с. 210 - 249. ISBN 978-954-07-4032-4, цит. на с. 211. COBISS.BG-ID 1274259684

2. Георгиев, Л. Критическата психология на политиката и историята. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, 559 с. ISBN 978 - 954 - 07 - 3714 - 0, цит. на с. 54; с. 55; с. 66; с. 86; с. 203; с. 249; с. 265. COBISS.BG-ID 1267295460

1. Градев, Д. Критичната социална психология. София: "Изток-Запад", 2012, 342 с. ISBN 978-954-321-989-6, цит. на с.184; с.329. COBISS.BG-ID 1246174692

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/