Формиране основи на компетентност за устно диалогично етикетно общуване /втори клас/


Мандева, Марианна (2001) Формиране основи на компетентност за устно диалогично етикетно общуване /втори клас/ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 33 с.


 Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор"
  
 Формиране; основи на компетентност; устно диалогично етикетно общуване; втори клас
 
  1772
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/