Рецензия на учебник на В.Чавдарова "Психология и психопатология на управлението" ,Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", с. 206 ISBN 978-619-208-068-6 COBISS.BG-ID 1277431780


Петрова, Красимира (2016) Рецензия на учебник на В.Чавдарова "Психология и психопатология на управлението" ,Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", с. 206 ISBN 978-619-208-068-6 COBISS.BG-ID 1277431780 В.Търново COBISS.BG-ID 1277431780


 
  Рецензия
 психология, психопатология, управление, организация


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17714
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/