Методически аспекти на проблема "Социолингвистика и речев етикет


Мандева, Марианна (2000) Методически аспекти на проблема "Социолингвистика и речев етикет Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2


 Проследява се взаимовръзката между лингвистиката на речевия етикет и МОБЕЛ - 1-4 клас.
  
 Речев етикет; социолингвистика; методика
 
  1771
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/