За онто-тео-логическата същност на метафизиката.


Бъчваров, Стоян (2014) За онто-тео-логическата същност на метафизиката. сб. 20 години специалност Философия във ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий", УИ " Св. св. Кирил и Методий", 2014, с 117 - 138, ISBN 978-954-524-950-1.


  Статията разглежда търсенето на смисъла на битието от Мартин Хайдегер. Науката, която се занимава със смисъла на битието е метафизиката. Тя ни дава битието в няколко смисъла: логически - като цяло, тео-логически - като всеобщо и онто - логически като единно и различно. Същността на метафизиката е онто-тео-логическа. Предметът на изследване е различието между битие и биващо. Хайдегер продължава с прилагането на феноменологическия метод на Едмунд Хусерл и основните категории на феноменологията - цяло и част.
  Статия
  метафизика, теология, онтология, битие, биващо, феноменология, логика, цяло, всеобщо, различие.
 
  17701
 Стоян Бъчваров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/