Междупредметни връзки при обучението в речева етикеция


Мандева, Марианна (1999) Междупредметни връзки при обучението в речева етикеция Начално образование, бр. 5 /съавтор/


 Представят се апробирани технологични решения за реализиране на интегративни връзки при етикетното обучение на малките ученици.
  
 Обучение в речева етикеция; интегративни тенденции
 
  1767
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/