Гърдева (Петкова), М. Бадминтонът в часовете по физическо възпитание и спорт. 2004, Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет “Образованието в глобализиращия се свят“, 15–17 октомври 2004 г., Редактор/ проф. дпн Пламен Легкоступ, Велико Търново, с. 387-389, ISBN-978-954-524-608


Петкова, Мирослава (2004) Гърдева (Петкова), М. Бадминтонът в часовете по физическо възпитание и спорт. 2004, Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет “Образованието в глобализиращия се свят“, 15–17 октомври 2004 г., Редактор/ проф. дпн Пламен Легкоступ, Велико Търново, с. 387-389, ISBN-978-954-524-608 Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет “Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, с. 387-389, ISBN-978-954-524-608


 В класификацията на видовете спортове свое място сред спортните единоборства заема и бадминтона. Освен за високи спортни резултати и като средство за физическа дееспособност, той все повече се утвърждава и като спорт за рекреация – за преодоляване на хиподинамията и стреса от интензивното ежедневие и за възстановяване психо – физическите сили на човека. Чрез него се формират нови социални контакти, повишава се жизнеността и работоспособността на практикуващите го. Способства за природо-съобразен, физически активен и здравословен начин на живот. Ето защо целта на настоящия обзорен доклад е да представи играта бадминтон като средство на физическото възпитание и спорт за децата в средна и горна училищна възраст.
  Доклад
 бадминтон, часове, физическо възпитание


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17651
 Мирослава Петкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/