Модел за обучение на устно диалогично общуване в съответствие с етикета


Мандева, Марианна (1996) Модел за обучение на устно диалогично общуване в съответствие с етикета Начално образование, бр. 6


 Аргументирано се представя апробиран модел за обучение на български речев етикет в 1-4 клас.
  
 Обучение; устно диалогично етикетно общуване; образователен модел
 
  1761
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/