Exercemus Latine.


Лунгарова, Пепа (1999) Exercemus Latine. “Ровита”, Велико Търново. ISBN 954-8914-01-8.


 Учебното пособие по латински език съдържа граматични упражнения, адаптирани текстове, откъси от оригинални произведения от класическия период и латинско-български речник. Предназначено е за семинарните упражнения и самостоятелна работа в специалностите на Филологическия и Историческия факултет и е съобразено с хорариума, предвиден в учебните планове.
  Учебник / Учебно помагало
 verbum, declinatio, praesens, imperfectum, futurum, pronomina, adiectiva, gradus comparationis, perfectum. ablativus absolutus, consecutio temporum.
 Издадено
  17584
 Пепа Лунгарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/