Качество на образованието – реалности и перспективи. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, № 1-2, с. 49-58, ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1180870628


Кръстева, Антония (2006) Качество на образованието – реалности и перспективи. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, № 1-2, с. 49-58, ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1180870628 сп. Педагогически алманах, № 1-2, с. 49.


 В статията се анализира качеството на образованието като фактор за развитие на личността
  Статия
 качество, образование
 Издадено
  17579
 Антония Кръстева

2. Angelova, S.21st Century Bulgarian Children and Their Necessity of Innovative Education. В: Г. Ю. Гуляев (ред.), Сборник статей XVI Международнойнаучно-практической конференции “World science – ProblemsandInnovations”, Часть 3, Москва: МЦНС "Наука и Просвещение", 3, 2017, 169-173.

1. Ценкова, А. Аспекти за оценка на деца със специални образователни потребности чрез индивидуални програми за обучение и развитие. В сб.: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование. В. Търново, 2010, с. 109, ISBN 978-954-524-734-7, COBISS.BG-ID 1234438116.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/