Философия на проекта “Интеграция на ромското население". В. сб.: Десегрегация и интеркултурна интеграция, В. Търново, 2005, с. 218-226, ISBN 954-775-442-4


Кръстева, Антония (2005) Философия на проекта “Интеграция на ромското население". В. сб.: Десегрегация и интеркултурна интеграция, В. Търново, 2005, с. 218-226, ISBN 954-775-442-4 В. сб.: Десегрегация и интеркултурна интеграция, В. Търново, с. 222.


 В доклада се представя концепцията на проекта
  Доклад
 ромски етнос
 Издадено
  17578
 Антония Кръстева

2. Тоцева, Я. Подготовката на учителите в България за работа в мултикултурна среда – минало, настояще и нови предизвикателства. В сб.: Учителят: призвание, компетентност, признание. Есенен научно-образователен форум. Департамент за информация и усъвършенстване на учители. СУ “Св. Кл. Охридски”, с. 371, http://www.diuu.bg/ispisanie/

1. Тоцева, Я. Помощник–учителя – педагог или социален работник в мултикултурното училище. http://ytotseva.blogspot.com

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/