Развиване на критическо мислене у учениците в процеса на обучение в начален етап на основна образователна степен. Пловдив, Астарта, 2010, 280 с. ISBN 978-954-350-091-8 Cobiss.BG-ID 1252293092


Кръстева, Антония (2010) Развиване на критическо мислене у учениците в процеса на обучение в начален етап на основна образователна степен. Пловдив, Астарта, 2010, 280 с. ISBN 978-954-350-091-8 Cobiss.BG-ID 1252293092 Астарта, Пловдив.Cobiss.BG-ID 1252293092


 В монографията се представя дисертационно изследване
  Монография
 
 Издадено
  17572
 Антония Кръстева

4. Тодорова-Колева, М. Аспекти на възпитанието в училищна среда. Бургас, Либра Скорп. 2020, с. 77. ISBN: 978-954-471-622-6

2. Каменов, Хр. Дидактически модел за формиране на рефлексивни умения у четвъртокласниците. Дисертационен труд.

3. Чобанска, А.Концептуално-образователен модел за развитие на креативно мислене м обучението по учебните предмети от цикъл "философия". Дисертационен труд.

1. Каменов, Хр. Исторически измерения на рефлексивното познание. – Българска наука, 2017, № 95, с. 99, ISSN: 1314-1031 (Online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/