За корелацията между семейната среда и речника на първокласни- ците, слабо владеещи български език


Мандева, Марианна (1993) За корелацията между семейната среда и речника на първокласни- ците, слабо владеещи български език Езиковата ситуация в микро- и макроезиковите общности, В. Търново /съавтор/


 Проследява се взаимовръзката между лексиката на първокласниците билингви и семейния речев узус.
  
 Първокласници билингви; лексика; семеен речев узус; взаимовръзка
 
  1756
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/