Наталия Морева – Тренинг по педагогическо общуване. – Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, № 1, 2, с. 355-357, ISSN 1310-358Х


Кръстева, Антония (2004) Наталия Морева – Тренинг по педагогическо общуване. – Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, № 1, 2, с. 355-357, ISSN 1310-358Х Педагогически алманах, № 1, 2, с. 355-357.


 Рецензира се книгата за въвеждане на тренингово обучение на студентите.
  Рецензия
 рецензия, тренинг
 Издадено
  17558
 Антония Кръстева

1. Кузманова-Карталова, Р., Д. Йорданова. История на Педагогическия факултет. В. Търново, Фабер, 2013, с. 133, ISBN: 987-619-00-0004-4.COBISS.BG-ID1266220260

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/