Речев етикет - методически аспекти на работата в началните класове


Мандева, Марианна (1993) Речев етикет - методически аспекти на работата в началните класове Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1


 Статията представя методически аспекти на проблема за етикетното обучение в 1-4 клас
  
 Етикетно обуче- ние; начални класове; комуникативен подход
 
  1755
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/