Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет).


Бурова, Пенка (2010) Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5 - 6 юни 2008 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 41-51. [В съавторство с П. Пехливанова.]


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17539
 Пенка Бурова

1. Р. Коцев. Нетикетът в университетските форуми. // Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, с. 20-30.

2. Р. Коцев. Правописна полиция. // Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, с. 28-40.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/