Прагматически значения на самоназоваването в българската реч.


Бурова, Пенка (1994) Прагматически значения на самоназоваването в българската реч. Сп. Български език, 1990, № 4.


 
  Статия
 
 
  17537
 Пенка Бурова

4. М. Илиева. Оценъчни возможности на транспозициите на категорията лице в речта.// Българистични проучвания, 6. В. Търново, 2000.

3. Й. Тишева. За езиковите игри на говорещия при означаване на участниците в комуникацията.// Проблеми на българската разговорна реч, кн. ІV. В. Търново, 1998.

2. Gwon-Jin Choi. Viewpoint shifting in Korean and Bulgarian: the use of kinship terms. // Pragmatics, September, 1997.

1. Буй Манх Хунг. Означаване на говорещия в речевия акт (съпоставителен анализ между българския и виетнамския език). //Съпоставително езикознание, 1995, №2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/