За един особен начин на обръщение в интервю.


Бурова, Пенка (1988) За един особен начин на обръщение в интервю. Сп. Български език, 1988, № 5.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 
  17536
 Пенка Бурова

2. М. Илиева. Българинът в своите местоимения. В. Търново, 2004.

1. М. Илиева. Оценъчни возможности на транспозициите на категорията лице в речта.// Българистични проучвания, 6. В. Търново, 2000.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/