Жан -Люк Марион - постмодерният път на феноменологията и онто - теологията.


Бъчваров, Стоян (2014) Жан -Люк Марион - постмодерният път на феноменологията и онто - теологията. Философията в следпостмодерна ситуация - приложения и перспективи. ( съст. А. Иванова), УИ " Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-954-524-990-7.


 Статията представя идеята на Жан-Люк Марион за завръщане на философията към метафизиката. Марион приема тезата на М. Хайдегер за онто-тео-логическата структура на метафизиката и нейния край. Философията не може да съществува без идеята за Бог. Даващият дадеността на даденото е причина и основание на съществуващото в неговата цялост.
  Статия
 битие, онто-тео-логия, метафизика, феноменология, дадено.
 
  17534
 Стоян Бъчваров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/