Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – III година гимназиално образование – избирателен предмет.


Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – III година гимназиално образование – избирателен предмет. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, т. IX, с. 246-272. ISBN 978-619-208-066-2


 В статията е представен съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония за III-та година на средното образование, като избирателен учебен предмет. Проучени и анализирани са стандартите за оценка, логическата структура на учебното съдържание в учебния план, учебната програма и учебника - текстови и извънтекстови компоненти, структурата на учебната програма е сравнена с тази в България. Анализът на учебника по география включва общи изводи за теорията и практиката на географското училищно образование.
  Статия
 учебник по география, учебен план, учебна програма, училищно географско образование, логическа структура, учебно съдържание, Македония, България, избирателен учебен предмет


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  17525
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/